Zákonná povinnosť zverejňovať zmluvy

Od 1. januára 2011 je povinnosť zverejňovať písomné zmluvy na Internete pre všetky obce.  Zmluva nadobúda účinnosť až nasledujúcim dňom po jej zverejnení.  Podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č.546/2010 z 9. decembra 2010 - novely Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka.

Povinné osoby môžu zverejňovať zmluvy na svojom webovom sídle, prípadne v Obchodnom vestníku. Obec Bzince bude zverejňovať zmluvy na web stránke obce v sekcii "Zverejňovanie zmlúv"
Zverejňovať sa musia aj došlé a vystavené faktúry a objednávky.